บทเรียนรายวิชา ง 30227 ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย แบ่งเป็น 4 หน่วย

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของชำร่วย
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับต้นตาล/ตาลโตนด
หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ในการทำของชำร่วยจากใบตาล
หน่วยที่ 4 การประดิษฐ์ของชำร่วยจากใบตาล