โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  76140  โทร.032-562-512


คำขวัญโรงเรียน

                     นิมิตตํ  สาธุรูปานัง  กตญฺญู  กตเวทิตา                        

 นิมิตตัง   สาธุรูปาน้ง  กตัญญู   เป็นเครื่องหมายของคนดี

 กตัญญู  กตเวทิตา  เรารู้คุณ  ตอบแทนคุณ  ผู้มีพระคุณ.

วิสัยทัศน์(VISION)
มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีอาชีพ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดยความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

พันธกิจ(MISSION)
1.พัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพ
2.พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถดำรงชีวิต  ตามวิถีไทย
   และในสังคมอย่างมีความสุข
3.พัฒนาระบบบริหารประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์(OBJECTIVE)
1. บุคคลากรมีประสิทธิภาพและศักยภาพตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพ
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
    และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม