โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
121 ถนนบรรพตศีลคุณ หมู่ 3  ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่