ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 123322
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.77 KB 123337
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.77 KB 123252
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 123294
วช_01แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 123366
วช_01แบบนิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.02 KB 123125
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 123548
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 123363
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 123482
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.38 KB 123146
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 53.71 KB 123258
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.87 KB 123285
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 123116
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.93 KB 123184
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.93 KB 123138
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.6 KB 123137
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 142.53 KB 123502
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 123360
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 123215
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.12 KB 123372
วช_09รายงานส่งวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.84 KB 123278
วช_09รายงานส่งวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.84 KB 123423
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 123446
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 123354
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.27 KB 123153
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.14 KB 123269