พี่เลี้ยงเด็กพิการทางการเรียนรู้

นางสาวพรรณทิภา ทองเทือก

นางสาวมิตราภรณ์ เอมหลำ

นางสาวศรัณยา ทองใบบัว