กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวบุญทวี สาดสาน

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงส์

นายศิริพงษ์ ชมเสือ

นางสาวเมลิสา เรนทร์สถาน

นางสาวกนกวรรณ ยิ่งประสบผล

นางสาวปิยธิดา หล้าแหล่ง