กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงส์

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวบุญทวี สาดสาน

นายศิริพงษ์ ชมเสือ

นางสาวกนกวรรณ ยิ่งประสบผล

นางสาวปิยธิดา หล้าแหล่ง