นักการภารโรง

นายวิเชียร อาจเอื้อม

นายจรัล แห่งหน

นางสงวน แห่งหน

นายสง่า ลาวทอง