กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุม